Jak v TRITON IT tvoříme obsah na základě dat

Datově řízenému obsahovému marketingu věnujeme v TRITON IT významný časový prostor. Pro náš obsahový tým je prioritou, aby se ke klientům i jejich koncovým zákazníkům dostaly nejen co nejpřehledněji uspořádané informace, ale také novinky týkající se určité oblasti či služeb, na které se propagace zaměřuje. Jak vlastně obsahový tým v TRITON IT pracuje a co jsou jeho klíčové aktivity?

Význam obsahu na webu

Tvorba relevantního a čtenářsky zajímavého obsahu je základem pro růst organické návštěvnosti webové stránky. Aby tomu tak bylo, musí obsah na webu splňovat aktuální nároky SEO, tedy optimalizačních pravidel pro výsledky vyhledávání. Práce obsahového týmu tedy neleží pouze v psaní textů. Tomu zpravidla předchází analýza daného tématu a efektivní rešerše.

Ačkoliv se může zdát, že obsah není prodejním kanálem pro webovou stránku, v konečném důsledku tomu bývá naopak. Právě ti uživatelé webu, kteří díky obsahu dostanou možnost “podívat se pod pokličku” a dozví se o důležitých vlastnostech produktů a služeb i jejich konkurenčních výhodách, velmi často tvoří podstatnou část budoucích loajálních zákazníků. Aby se tento celý proces mohl uskutečnit a obsah se dokázal uživatelům na internetu přirozeně zobrazovat, je zapotřebí několika kroků.

Rešerše témat

Vše začíná rešerší daného tématu. Ta zahrnuje nejen rozklíčování aktuálních trendů skrze analýzu klíčových slov v nástroji WebMedea, ale také analýzu aktivit konkurence. Často konzultujeme zadání s klientem. Ten na základě našich doporučení obsahovému týmu předává podklady. Například informace o tom, s jakými dotazy se jeho zákazníci obracejí nejčastěji na zákaznickou linku. Abychom v řešeršní fázi dosáhli větší časové efektivity, využíváme ke zpracování zadání a získání informací AI nástroje. Aktuálně nejčastěji Google Bard a Chat GPT. Abychom zaručili věrohodnost výstupů, výsledky našich interních zjištění konfrontujeme se zkušenosti odborníků na straně klienta.

Rychlá analýza klíčových slov ve WebMedea

Abychom do článku mohli zakomponovat ta nejhledanější klíčová slova, využíváme analytický nástroj WebMedea. Do vyhledávací lišty stačí zadat jediné klíčové slovo a aplikace nám sama nabídne frázové shody, které naše klíčové slovo rozvíjí. Využít také můžeme vlastního seznamu klíčových slov, který během pár kliknutí jednoduše nahrajeme a aplikace nám ukáže, kolik uživatelů měsíčně jednotlivá klíčová slova hledá. Na základě toho můžeme rozhodnout, na která klíčová slova budeme v článku cílit.

S tvorbou obsahu nám pomáhá analytický nástroj WebMedea
Obr. 1: S tvorbou obsahu nám pomáhá analytický nástroj WebMedea

Pokud již seznam klíčových slov máme nahraný, můžeme se podívat, jaké domény se nejčastěji objevují na daná slova ve výsledcích vyhledávání a přes jaké články dokáží přivádět uživatele na své webové stránky. To nám dává představu o tom, jaká témata a která klíčová slova ve svých článcích používat.

Tvorba zadání obsahu

Jestliže víme, co je nejdůležitějšími nosnými informacemi u daného produktu, nebo služby, sestavíme si nejdříve osnovu marketingového sdělení, které bývá obvykle zpracované do článku, newsletteru, nebo do jiné online formy. Jednotlivé důležité informace si předem zřetelně definujeme a poté se je snažíme zdůraznit tak, aby přitahovaly pozornost nejen čtenářů, ale také internetových vyhledávačů, přes které se články distribuují cílovým skupinám. Jen správně koncipovaný text dokáže zaujmou své čtenáře, a jen správně zvolená klíčová slova posouvají články výše ve výsledcích vyhledávání.

Copywriting

Forma marketingového textu je velice důležitá a vždy záleží, do jaké formy, nebo pro jaké médium jej připravujeme. Obecně máme za to, že marketingový text je zcela odlišný od beletrie, nebo od jiného literárního útvaru, se kterým se můžeme setkat například v tištěném časopise. Cílem marketingových článků je skloubit ověřená fakta, nejnovější poznatky a informace, spolu s případným doporučením, nebo i varováním pro spotřebitele. Stylistika textu nesmí být překombinovaná, měla by stručně, úderně a jasně ke čtenáři promlouvat a vést ho ke klíčovým informacím v textu.

Také rozdělení článku, případně užití fontu písma je důležité. Text se snažíme zpracovat nejčastěji do jednotlivých odstavců s podnadpisy, které čtenáře vždy informují, čeho se daná pasáž týká. Nadpis, úvodní odstavec i podnadpisy vždy zvýrazňujeme, aby neunikly čtenářovy pozornosti. V otázce fontu písma se snažíme využít maximálně dvou odlišných fontů a velikostí tak, aby přitáhly čtenářovu pozornost, ale na druhou stranu ji zbytečně nerozptylovaly.

Výstupní kontrola obsahu

V TRITON IT sázíme na úsudek každého člena obsahového týmu. Proto je každý článek, nebo newsletter, vždy výsledkem týmové spolupráce, kdy se jeden na druhého můžeme spolehnout. Výsledný text tedy vždy prochází kontrolou přes vícero lidí, kteří k jednotlivým bodům textu vznášení poznámky, které se po finálním odsouhlasení do textu zakomponují. Navzájem opravujeme nejen faktické chyby, ale i stylistické uspořádání textu tak, aby vždy co nejlépe promlouval k předem definované cílové skupině.

Publikování obsahu

Po konečném odsouhlasení článku přistupujeme k jeho publikaci do předem stanovených online médií. Každý text se umisťuje na jinou platformu, což je příznačné, jestliže marketingově zpracováváme pokaždé jinou, a do značné míry odlišnou službu nebo produkt. Časový horizont k publikování, cenové rozhraní i vybraná online media jsou vždy v souladu s přáním klienta a jsou výsledkem předem domluveného publikačního plánu.

Umělá inteligence versus copywriting

U každého zadání obsahu posuzujeme s ohledem na kvalitu i časovou efektivitu do jaké míry zapojíme AI a do jaké lidskou práci. Protože velká část klientů TRITON IT pochází se segmentu B2B, kde naši klienti řeší odborně složitější témata, využíváme AI nástroje s náležitou obezřetností. Správně uchopené zkušenosti našich klientů nám pomáhají vyhnout se “blábolení nesmyslů” ze strany AI i vložit do obsahu přidanou hodnotu ve formě konkrétních případových studií a zkušeností.

V rámci B2C byla míra našeho dosavadního zapojení AI do tvorby obsahu vyšší. Nicméně v dnešní době přibývá takzvaný “kvalitní obsah” jak houby po dešti. Zejména v silně konkurenčním prostředí je proto potřeba mít kromě uživatelsky vyladěných textů s hledanými klíčovými slovy i další přidanou hodnotu. Ideálně v podobě nových informací. Příkladem je náš klient MISURA, který je výrobcem elektroniky. Jednou týdně si na poradě definujeme, jaké články budeme pro klienta tvořit. Nosné části článků, jejichž obsahem je představení unikátních vlastností nových produktů od MISURA, vygenerovat nelze. MISURA je totiž původcem – prvotním zdrojem – informací. Z těchto informací ale pak budou moci v budoucnu čerpat umělé inteligence, které budou generovat popisky produktů do eshopů distributorů, texty do srovnávačů atd.

Souhrnem. Umělá inteligence nám práci usnadňuje. Avšak u psaní: odborných případových studií, zkušeností reálných zákazníků / uživatelů, prvotních informací o nových / unikátních produktech či službách je lidský úsudek zatím nezbytný.

Chcete začít tvořit obsah na váš web?